W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie

I. Informacje ogólne

Zasady oraz tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz zasady otwartości danych określone zostały w ustawie z dnia       11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia,

- udostępniona w portalu danych,

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie, kierowany do Urzędu Miasta Inowrocławia.  


II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 

Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego wytworzoną a następnie  udostępnioną lub przekazaną przez Urząd Miasta Inowrocławia ma obowiązek:

a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego,

b) poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego pochodzącej z Urzędu Miasta Inowrocławia.

2. Urząd Miasta Inowrocławia ponosi odpowiedzialność za dostępność, aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych i przekazywanych informacji sektora publicznego.

3. Urząd Miasta Inowrocławia nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przetworzenie przez podmioty trzecie informacji przekazanej lub udostępnionej,

b) ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej lub przekazywanej w sposób naruszający obowiązujące normy prawne.


III. Wysokość opat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, podstawa ich obliczania oraz czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania Informacji 

 
1. Co do zasady informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

2. Bezpłatne jest  udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu danych.

3. Urząd Miasta Inowrocławia może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób określony we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

4. Ustala się następujące wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie:

a) za anonimizację danych osobowych w dokumencie - 0,50 zł/stronę;


b) za zapis informacji na płycie CD/DVD wraz z nośnikiem - 1,20 zł;


c) za wykonanie jednostronnej kopii dokumentu:


    - format A4 - 0,20 zł;


    - format A3 - 0,30 zł.

IV. Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Informacje sektora publicznego, które nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia lub na portalu danych uzyskać można na wniosek.

Wniosek można wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej.

Wniosek można przesłać:

1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

2. pocztą na adres:

Urząd Miasta Inowrocławia
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1. nazwę podmiotu zobowiązanego,


2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;


3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, a w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;


5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;


6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Urząd Miasta Inowrocławia po rozpatrzeniu wniosku:

1. przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;

3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;

5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 
V. Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu

1. Sprzeciw


Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Miasto Inowrocław, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.


2. Odwołanie 


Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
 
3. Skarga

   
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2230 oraz z 2021 r. poz. 54,159 i 1598), z tym że:


a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

 

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Powiadom znajomego