W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie informujące strony o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji zeolitu na terenie Arkema Sp. z o. o. w Inowrocławiu"

Inowrocław, 17 listopada 2023 r.
WGK-II.6220.1.4.2023

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 10 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w toku postępowania z wniosku Inwestora: Arkema Sp. z o. o., ul. Przemysłowa, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji zeolitu na terenie Arkema Sp. z o. o. w Inowrocławiu”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 5/3 (ark. 105, obręb 0008)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego:

1. o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

2. w związku z powyższym istnieje możliwość wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych w prowadzonym postępowaniu żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia; zawiadomienie uważa się  doręczone po upływie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiło odebranie;

3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu metodyki udostępnienia dokumentacji pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256;

4. o możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe;

5. załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia  nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest konieczność zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranego materiału dowodowego, co znacząco przedłuża postępowanie administracyjne. W związku z powyższym wyznacza się termin załatwienia sprawy:  do 25 stycznia 2023 r.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

2. Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

3. Zgodnie z art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego