W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie-obwieszczenie informujące strony o przebiegu postępowania oraz zmianie terminu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa realizaowanego przez EKO LIDER Sp. z o. o. przedsiewzięcia plegającego na uruchomieniu mobilnej modułowej linii do przetwarzania zużytych akumulatorów ołowiowych wraz z punktem skupu zużytych akumulatorów w Inowrocławiu przy ul. Matewskiej (...)".

Inowrocław, 13 listopada 2023 r.
WGK-II.6220.1.7.2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ocenowa, w toku postępowania z wniosku Inwestora: EKO LIDER Sp. z o. o., ul. Mątewska 25, 88-100 Inowrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa realizowanego przez EKO LIDER Sp. z o. o. przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu mobilnej modułowej linii do przetwarzania zużytych akumulatorów ołowiowych wraz z punktem skupu zużytych akumulatorów w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 25 na działce o numerze ewidencyjnym 27/8, obręb 7 powiat inowrocławski”

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że:

1. wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez Wnioskodawcę na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.810.2023.AG1.2 z 5 października 2023 r.;

2. ponownie wystąpiono do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia (lub nie) oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

3. załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest oczekiwanie na opinie w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organy uczestniczące w prowadzonym postępowaniu, co znacząco przedłuża postępowanie.
W związku z powyższym wyznacza się termin załatwienia sprawy:
do 19 stycznia 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ocenowej jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 K.p.a. 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma wBiuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego