W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie-obwieszczenie informujące strony postępowania o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polgającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów szklanych oraz wykorzystaniu ich w procesie produkcji" przy ul. Budowlanej w Inowrocławiu.

Inowrocław, 13 listopada 2023 r.

WGK-II.6220.1.12.2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zmianie terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ocenowa,

zawiadamiam strony postępowania, że:

załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów szklanych oraz wykorzystaniu ich w procesie produkcji, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 444/17 (ark. 312, obręb 0002) przy ul. Budowlanej w Inowrocławiu nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ponowne wystąpienie o opinie do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, co znacząco przedłuża postępowanie administracyjne. W związku z powyższym wyznacza się termin załatwienia sprawy: do 24 stycznia 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 

Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ocenowej jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 K.p.a. 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

/-/ Urszula Marczewska

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Komunalnej

Środowiska i Rolnictwa

z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego