W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie informujące o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania oraz o terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów niebezpiecznych w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, które będą eksploatowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata"

Inowrocław, 8 listopada 2023 r.
WGK-II.6220.1.10.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 i art. 36, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a. w toku postępowania z wniosku Inwestora: SKUMA Sp. z o. o., ul. Równinna 22, 88-100 Inowrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów niebezpiecznych w celu opracowania lub wypróbowania nowych metod lub nowych produktów, które będą eksploatowane w okresie nie dłuższym niż dwa lata”,  przewidzianego do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych 28/62 8 28/63 (ark. 46, obręb 0001) przy ul. Równinnej w Inowrocławiu

zawiadamiam strony postępowania:

1. o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.62.1.2023 z dnia 25 września 2023 r.;
2. o przedłużeniu terminu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z uwagi na analizę przedmiotowej dokumentacji i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
3. o wezwaniu Inwestora przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy pismem znak: BD.RZŚ.4901.92.2023.KZ z 3 października 2023 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.795.2023.JO.3 z 5 października 2023 r. do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie przedstawionym w ww. pismach;
4. że w toku  prowadzonego postępowania wpłynęło pismo procesowe strony postępowania dotyczące przedmiotowej inwestycji;
5. że wpłynęła odpowiedź Inwestora na pismo procesowe strony;
6. że załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest oczekiwanie na opinię w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, co znacząco przedłuża postępowanie. W związku z powyższym wyznacza się termin załatwienia sprawy: do 30 stycznia 2024 r.
 
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

2. Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie  z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

3. Zgodnie z art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego