W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie-obwieszczenie informujące strony postępowania o podjetych czynnościach w toku prowadzonego postepowania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów szklanych oraz wykorzystanie ich w procesie produkcji"

Inowrocław, 27 października 2023 r.
WGK-II.6220.1.12.2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) dalej ustawa ocenowa, w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w toku postępowania z wniosku Inwestora: „BOROWIAK” Sp. j. Jerzy Borowiak, Patryk Borowiak, ul. Budowlana 2, 88-101 Inowrocław reprezentowanego przez Pełnomocnika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie  odpadów szklanych oraz wykorzystanie ich w procesie produkcji” przewidzianego do realizacji na działce o nr. ewid. 444/17 w obrębie 0002 w Inowrocławiu przy ul. Budowlanej  

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego:

1. o złożeniu przez pełnomocnika Wnioskodawcy uzupełnienia karty informacyjnej na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
2.o przekazaniu  uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu; 
3. o wystąpieniu do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Inowrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o ponowną opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia (lub nie) oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ocenowej jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 K.p.a. 


Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.


Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.


/-/ Urszula Marczewska
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego