W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu" oraz wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji.

Inowrocław, 20 czerwca 2023 r.

WGK-II.6220.1.3.2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), 

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA
zawiadamia, że:

1. na wniosek Ciech Soda Polska S. A. i zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy znak: SKO-4220/15/2023 z 27 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym: 3/7, 31/1, 32/4, 33/3, 34/6, 35/4, 37/4, 38/4, 39/7, 40/5, 41/6, 42/9, 58/9, 62/2 obręb 0008 w Inowrocławiu; 

2. o przesłaniu dokumentacji przedmiotowej inwestycji do organów uzgadniających, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ocenowej jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 K.p.a. 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ze złożonym wnioskiem wraz z załącznikami można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu,
w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

/-/ Ewa Koman
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego