W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Komórka realizująca Wydział Dróg i Transportu
Rodzaj Sprawy Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego(z wyjątkiem: reklam, obiektów i stoisk handlowych oraz zajęcia na zasadach wyłącznościI)
Wymagane dokumenty Wniosek winien zawierać oznaczenie właściciela wbudowanego urządzenia, miejsce planowanych robót, rodzaj robót, rodzaj zajętego elementu pasa drogowego, termin zajęcia, rodzaj urządzenia, datę wbudowania urządzenia, powierzchnię rzutu poziomego wbudowanego urządzenia,  oznaczenie wykonawcy zakresu rzeczowego, oznaczenie wykonawcy robót drogowych, oznaczenie osoby odpowiedzialnej za teren budowy oraz prawidłowe oznakowanie .
Do wniosku należy dołączyć:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) projekt czasowej organizacji ruchu drogowego, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem – Starostę Inowrocławskiego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
3) informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej albo oświadczenie o realizacji robót na podstawie art.29a z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 471 ze zm.)
5) harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót,
6) uzgodnienie projektu budowlanego, w przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej, na podstawie pozwolenia na budowę.
7) w przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje osobiście wnioskodawca, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Dokumenty do pobrania

 

Wniosek na zajęcie pasa-roboty

Wniosek na zajęcie pasa - opłata

Miejsce złożenia dokumentów Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.
Opłaty 1) za zajęcie: chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, pieszo-jezdni, zatoki autobusowej i postojowej: 
– 0,20 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie robót związanych z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej,
– 3,00 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie pozostałych robót innych niż określone powyżej;
2) za zajęcie jezdni bez względu na rodzaj nawierzchni do 20 %  szerokości: 
– 0,20 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie robót związanych z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej,
– 4,00 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie pozostałych robót innych niż określone powyżej;
3) za zajęcie jezdni bez względu na rodzaj nawierzchni od 20 % do 50 % szerokości: 
– 0,20 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie robót związanych z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej,
– 6,00 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie pozostałych robót innych niż określone powyżej;
4) za zajęcie jezdni bez względu na rodzaj nawierzchni powyżej 50 % szerokości:
 – 0,20 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie robót związanych z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej,
 – 9,00 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie pozostałych robót innych niż określone powyżej;
5) inne elementy pasa drogowego: 
– 0,20 zł za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie robót związanych z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej,
– 2,00 za 1 m² za każdy dzień zajęcia za prowadzenie pozostałych robót innych niż określone powyżej;
6) opłata roczna za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego (jezdnia):
– 20,00 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
– 50,00 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej;
7) opłata roczna za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego (pozostałe):
– 20,00 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
– 30,00 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej;
Podstawą ustalenia opłat jest Uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XX/201/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządzcą jest Prezydent Miasta Inowrocławia. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z dnia 24 stycznia 2020 r., poz. 524).

Wpłaty z tytułu opłat drogowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia w Banku PKO BP S.A.
nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.Termin i sposób złożenia Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021, poz.1376 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021, poz.735 ze zm. ).
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacje W przypadku zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia niezwiązanego z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego bez zezwolenia lub przekroczeniem terminu zajęcia lub powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, Zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.

Powiadom znajomego