W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wykreślenie podmiotu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Rodzaj sprawy Wykreślenie podmiotu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
Wymagane
dokumenty
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:


1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;


2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;


3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Inowrocławiu potwierdzającej spełnienie wymagań przeciwpożarowych lokalu, w którym prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy; decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu lub pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Inowrocławia potwierdzających spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu żłobka lub klubu dziecięcego; oświadczeniu potwierdzającym wniesienie opłaty za wpis do rejestru; oświadczeniu o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy) informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;


4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;


5) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
Dokumenty do pobrania 1. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składany jest zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonym w systemie teleinformatycznym Emp@tia służącym m.in. do realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dokument RKZ-3 w module eWnioski).


2. Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.
Opłaty Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest zwolnione z opłaty (art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
Miejsce złożenia
dokumentów
Wniosek o wykreślenie jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia - dokument RKZ-3 w module eWnioski.
Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany).
Czas załatwienia sprawy Postępowanie w sprawie wykreślenia podmiotu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Tryb odwoławczy 1. Wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


2. Na podstawie art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Natomiast zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338)
Uwagi 1. wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej;


2. w sprawach prowadzonych na podstawie wniosku o wykreślenie złożonego przez podmiot wpisany do rejestru Prezydent Miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia.


3. wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 32 pkt 2 lub 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym), Prezydent Miasta może wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na uwadze skalę, zakres oraz powtarzalność naruszeń.


4. Przedsiębiorca, w stosunku do którego wydano ww. decyzję może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.


5. Przepis z pkt. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który wykonywał działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 30a ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Powiadom znajomego