W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Rodzaj sprawy Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
Wymagane dokumenty 1. Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

2. Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu;
4) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, określającą  w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku lub – w przypadku klubów dziecięcych – pozytywną opinię Prezydenta Miasta, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;
5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
10) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

3. Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.

4. W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, Prezydent Miasta może żądać: odpis z odpowiedniego rejestru, dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie o niekaralności lub dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
Dokumenty do pobrania 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów oraz decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, a także decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu lub – w przypadku klubów dziecięcych – pozytywna opinia prezydenta miasta są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia.

2. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych składany jest zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonym w systemie teleinformatycznym Emp@tia  służącym m.in. do realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dokument RKZ-1 w module eWnioski).

3. Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.

4. Do wniosku dołącza się:
1) oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej lub
2) elektroniczne kopie tych dokumentów, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3.

5.  W sprawach z wniosków o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych Prezydent Miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego. 
Opłaty 1. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Miasta Inowrocławia. Wysokość opłaty, która wynosi 500,00 zł, określa uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
Miejsce złożenia dokumentów Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia - dokument RKZ-1 w module eWnioski.
Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany).
Czas załatwienia sprawy 1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2.  Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Tryb odwoławczy 1. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

2. Na podstawie art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Natomiast zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy  (Dz.U. z 2019 r. poz. 72).
Uwagi Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru
1. Prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.
2.  Zaświadczenie zawiera następujące dane:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Odmowa wpisu do rejestru
Prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
3) w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Obowiązek informowania o zmianie danych
1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji 
- w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz z urzędu wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, uwzględniające te zmiany.

Powiadom znajomego