Obiekty budowlane handlowo - usługowe w pasie drogowym (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację oraz zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania kiosku, pawilonu handlowego, ogródka gastronomicznego, itp.)

Rodzaj sprawy
Obiekty budowlane handlowo - usługowe w pasie drogowym (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację oraz zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania kiosku, pawilonu handlowego, ogródka gastronomicznego, itp.)
Wymagane
dokumenty
We wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację obiektu lub zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia, powierzchnię, termin zajęcia.
Do wniosku należy dołączyć:
1) plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500 z oznaczeniem lokalizacji lub miejsca zajęcia pasa drogowego.
W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel obiektu, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Miejsce złożenia dokumentówUrząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.
Opłaty1) 0,20 zł za 1 m² powierzchni zajętego terenu za każdy dzień.
Podstawą naliczenia opłaty jest Uchwała nr XXIII/287/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 24, poz. 170  tekst jednolity z późn. zm.)

Wpłaty z tytułu opłat drogowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia w Banku PKO BP S.A.
nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Termin i sposób załatwieniaRozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1264); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacje
Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi lub zajęcie z przekroczeniem terminu bądź powierzchni określonej w zezwoleniu skutkuje wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty
Załączniki
wniosek zajęcie pasa drogowego- obiekt budowlany (31kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014, 13:50:34)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (7 stycznia 2020, 11:34:17)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 849