Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych


Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych

Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych
               
Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych      
Wymagane 
dokumenty
Wniosek o udostępnienie danych, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o udostępnienie dokumentacji (18kB) word
Wniosek o udostępnienie danych (15kB) word

Opłaty
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych 31 zł
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich p.18
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 7 dni.
Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wówczas do 30 dni.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia 
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332, ze zm.),
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r.w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 319),
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
Uwagi
Do korzystania z udostępniania danych są uprawnione:
- organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy, sądy;
- inne podmioty, jeżeli wykażą interes prawny lub wykażą interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (8 marca 2015)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (8 marca 2015, 15:22:03)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 09:46:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2517