Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
Wymagane 
dokumenty
Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, dowód osobisty lub paszport. Wymeldowania można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. W przypadku wymeldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Dokumenty do
pobrania
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (209kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (202kB) pdf
Pełnomocnictwo (38kB) word
Opłaty
Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł 
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich  p.13
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r.    poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411, ze zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.)

Uwagi
Czynność  wymeldowania dokonuje się osobiście, przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego. Wymeldowania dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania można również dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu wskazując przy tym adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) wydanie zaświadczenia na  wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 16:08:01)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 września 2020, 09:26:40)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6650