zamówienie na:

Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”; ogłoszenie nr 632000-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.55.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: 1) unieważniono postępowanie na cz. 1 zamówienia; 2) wybrano ofertę na cz. 2 zamówienia złożoną przez Firmę Usługowo Handlową „ANNA“Anna Białobrzycka ul. Wodna 18 62-200 Gniezno za cenę 14 731,56 zl.