W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

 

 

Komórka realizująca Urząd Stanu Cywilnego
Rodzaj sprawy ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI
Wymagane
dokumenty
Wymienione poniżej dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego narzeczeni składają osobiście do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Obywatele polscy: 
- dowód osobisty,
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisywane na miejscu,
- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika,
- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli  pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 
Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:
- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana,
- zapewnienie (cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego),
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,
- odpis aktu urodzenia, jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Dokumenty należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty do
pobrania
Dokumenty wypełniane są na miejscu.

wzór zapewnienienia do ślubu
Opłaty 84 zł.  - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Jeżeli ślub odbędzie się w Inowrocławiu opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 lub w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia pok. nr 118.
Jeżeli ślub odbędzie się poza Inowrocławiem, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 10 i 12
pok. nr 11 (wydawanie zaświadczeń)
aleja Ratuszowa 36
88 - 100 Inowrocław
tel. 52 35 55 311, 52 35 55 308
tel. 52 35 55 340 (wydawanie zaświadczeń)
Cas załatwienia
sprawy
Termin wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa:
- do 7 dni, jeżeli akty stanu cywilnego narzeczonych zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Inowrocławiu,
-do 14 dni, po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu z innego USC do Bazy Usług Stanu Cywilnego.
Tryb odwoławczy Odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie wydania zaświadczenia .
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 709)
- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1000).
Uwagi Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
Duchowny przekazuje, przed upływem pięciu dni roboczych od dnia zawarcia małżeństwa, do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności.
Akt małżeństwa sporządzany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od duchownego powyższych zaświadczeń.

Załączniki

Powiadom znajomego