W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Komórka realizująca Urząd Stanu Cywilnego
Rodzaj sprawy ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

sala ślubów

sala ślubów

sala ślubów

sala toastów

sala toastów

Wymagane
dokumenty
Dokumenty oraz oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.

Obywatele polscy: 
- dowód osobisty,
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisywane na miejscu,
- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika,
- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli  pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 
Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:
- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana,
- zapewnienie (cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego),
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,
- odpis aktu urodzenia, jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Dokumenty należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty do
pobrania
wzór zapewnienienia do ślubu
Opłaty 84 zł.  - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
39 zł. - opłata skarbowa za zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Inowrocławia nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 lub w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia pok. nr 118.
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 10 i 12
aleja Ratuszowa 36
88 - 100 Inowrocław
tel. 52 35 55 311
tel. 52 35 55 308
Cas załatwienia
sprawy
Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Tryb odwoławczy Odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 709)
- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1000)
Uwagi

Zawarcie małżeństwa następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego wybranym przez narzeczonych, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Termin ślubu jest ustalany podczas składania dokumentów (zapewnienia). Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Cudzoziemiec nie posługujący się językiem polskim zobowiązany jest złożyć oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa w obecności tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również świadków. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego obecności na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego należą do nupturientów.

Na podstawie § 21 ust. 1 i 4 pkt 1 oraz ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, wprowadza się ograniczenie liczby uczestników uroczystości związanych z zawarciem małżeństwa oraz jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego, odbywających się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Inowrocławiu, do 16 osób.

Powyższe ograniczenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, obowiązuje do 28 lutego 2022 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego