W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Komórka realizująca Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Rodzaj sprawy Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w 4 egzemplarzach wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych)(1), sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą”;

- w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy, do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia;

-  w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)(1) sporządzoną zgodnie z art. 62a ustawy, podpisaną przez autora, a w przypadku, gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – przez kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty jej sporządzenia;

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę(2), w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 egz. z oryginalnymi pieczęciami + 3 kopie);

- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2), wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy(3), mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy;

- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2);

- w przypadku, gdy liczba stron postępowania nie przekracza 10 – wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2, 4);

- wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji – w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy,

- analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.);

-  aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, jeśli plan ten został uchwalony(5);

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (opłata za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora wynosi 17 zł);

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł);

-  oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(6).

 

Objaśnienia:

1. W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, do wniosku należy dołączyć 5 egzemplarzy karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu wraz z zapisem w formie elektronicznej (również 5 egzemplarzy).

2. Przez obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę rozumie się:

-  przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu;

-  działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-  działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

3. Wyznaczona odległość, tj.: obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

4.  Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia przedmiotowego dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia niniejszego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

5. Dołączenie aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje skrócenie okresu wszczęcia postępowania o czas niezbędny do uzyskania przez urząd nowego wypisu.

6. Przedkłada się wyłącznie, gdy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - https://bip.mos.gov.pl/pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach/

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz

Opłaty

Opłata skarbowa:


1. Od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł lub 105 zł za przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot. 

2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwiania sprawy Przewidywany termin załatwienia: W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie wymaga uzyskania opinii i uzgodnień innych organów 
w terminach określonych przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Powiadom znajomego