W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Komórka realizująca
Wydział Dróg i Transportu
Rodzaj sprawy
UWAGA
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw tj. do 31 grudnia 2022 r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów, na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.
Po tym terminie licencje tracą ważność.
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie licencji zawierający następujące dane:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
-  numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego,
- określenie obszaru wykonywania przewozu,
-  określenie czasu, na który licencja ma być udzielona (od 2 do 50 lat),
- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał,
- określenie liczby wypisów z licencji;

Załączniki do wniosku:
- oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
- wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer VIN, numer rejestracyjny, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem,
- dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za udzielenie licencji,
- podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
  Zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji lub wniosek o wydanie wypisu z licencji
Wymagane dokumenty: Wniosek o dokonanie zmiany licencji wraz z dokumentami potwierdzającymi zakres zmian (np. wykaz pojazdów, w przypadku zmiany pojazdu).

Załącznik do wniosku:
- dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

Wniosek o wydanie wypisu/wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
- dowód uiszczenia opłaty administracyjnej
  Zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką
 
Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym został rozpoczęty okres zawieszenia:
- zawiadomić organ, który udzielił licencji o czasowym jej zawieszeniu
- zwrócić do organu licencję na czas jej zawieszenia.
Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, zawierające następujące dane:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego (nie dłużej niż rok)
- przy zawieszeniu na okres powyżej 3. miesięcy – wskazanie sposobu zwrotu części   opłaty.
 
Załącznik do zawiadomienia:
– licencja,
- wypisy.
 
  Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego
Wymagane dokumenty: Zawiadomienie (oświadczenie) o zrzeczeniu się licencji zawierające następujące dane:
 - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 - datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załącznik do zawiadomienia:
– licencja,
- wypisy.
Dokumenty do pobrania

Oświadczenie

Wykaz pojazdów

Wniosek o udzielenie licencji

Wniosek o zmianę licencji

Zawiadomienie o zawieszeniu

Oswiadczenie o zrzeczeniu się licencji

Opłaty

 

Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie,  przewozu osób taksówką, opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Inowrocławia wynosi:
- 200 zł – za okres ważności od 2 do 15 lat,
- 250 zł – za okres ważności powyżej 15 do 30 lat,
- 300 zł – za okres ważności powyżej 30 do 50 lat.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i §3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i §3, stanowiącej podstawę do obliczania opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i §3, stanowiącej podstawę do obliczania opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji, w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i §3, stanowiącej podstawę do obliczania opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach niż określone powyżej pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 i §3, stanowiącej podstawę do obliczania opłaty jak za udzielenie licencji.  


Za wydanie wtórnika licencji:

- w razie utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy 10% opłaty wymaganej za udzielenie licencji w danym okresie ważności licencji

- w innych przypadkach, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty należnej za udzielenie licencji za dany okres ważności licencji.
 
Podstawa prawna:  
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.).

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275. 
 
Pełnomocnictwa i upoważnienia (nie potwierdzone notarialnie) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia Urzędu Miasta Inowrocławia nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy

 Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), załatwienie sprawy (wniosku) następuje bez zbędnej zwłoki:

- sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później, niż
w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
- sprawy szczególnie skomplikowane – nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2021 r. o transporcie drogowym ( Dz.U.2022, poz. 2201 ze zm.)

Dodatkowe informacje

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wymaga uzyskania licencji. 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym, nie później,  niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 
O zawieszeniu wykonywania przewozów, przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie do 14 dni podając okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego (nie dłuższy, niż 12 miesięcy).
 
Kto, będąc zobowiązany do zwrotu licencji nie zwraca organowi, który jej udzielił w terminie do 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna, podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł (art. 95 a ustawy o transporcie drogowym).
   
Przedsiębiorca i zatrudnieni przez niego kierowcy są obowiązani stosować przepisy zawarte w uchwale nr XLIV/526/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Inowrocławia oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek.

Przedsiębiorca zatrudniający kierowców jest obowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia, kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich wszystkich warunków do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Wymagania te stosuje się również do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz drogowy.
 
Wniosek o udzielenie, zmianę lub wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, składa i potwierdza odbiór dokumentu wyłącznie przedsiębiorca  lub  osoba przez niego upoważniona.
 

 

Powiadom znajomego