W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zezwolenie na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazduKomórka realizująca Wydział Dróg i Transportu
Rodzaj sprawy Zezwolenie na lokalizację zjazdu/ przebudowę istniejącego zjazdu
Wymagane dokumenty Wniosek winien zawierać oznaczenie wnioskodawcy (właściciela lub pełnomocnika), określenie lokalizacji (ulicy), oznaczenie nieruchomości (nr działki) i jej przeznaczenie.
Do wniosku należy dołączyć:
1) projekt zagospodarowania działki wraz z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi, o ile budowa lub przebudowa zjazdu jest związana ze zmianą zagospodarowania działki – 2 egzemplarze, lub
2) plan sytuacyjny obiektu istniejącego na działce przyległej do pasa drogowego z zaznaczoną lokalizacją zjazdu – 2 egzemplarze,
3) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 82,00 zł za udzielone zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu – nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego,
 
W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje osobiście wnioskodawca, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Dokumenty do pobrania Wniosek
Miejsce złożenia dokumentów Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.

Opłaty Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1044).
Opłata wynosi:
1) za wydanie zezwolenia – 82zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym),
2) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpis – 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą  jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia w Banku PKO BP
84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Termin i sposób załatwienia Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,
w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021, poz.1376 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021, poz. 735 ze zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021, poz.1923 ze zm).
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacje Decyzja na lokalizację  lub przebudowę zjazdu nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. Przed przystąpieniem do robót  należy wystąpić do tut. Urzędu z odrębnym wnioskiem na zajęcie pasa drogowego. W przypadku budowy lub przebudowy zjazdu bez zezwolenia Zarządca drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.

Powiadom znajomego