W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego

Komórka 

realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane 

dokumenty

- jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii musi patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

Do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm.

- skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych,

- dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa,

- ważny dowód osobisty, ważny dokument paszportowy lub inny dokument zawierający fotografię, jeżeli osoba nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego, w celu potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty do

pobrania

-

Opłaty

Bez opłaty

Miejsce złożenia

dokumentów

Organ dowolnej gminy

Czas załatwienia

sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa 

prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2023 r. poz. 2798),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431),

- ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. 2023 poz. 1234).

Uwagi

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej   wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców można złożyć przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W tym przypadku osoba jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz pobrania odcisków palców. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osób, które nie ukończyły 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został on złożony. Wyjątek stanowią osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za których odbiory dokonuje rodzic lub kurator. Przy odbiorze dowodu osobistego należy przedłożyć aktualnie posiadany dowód osobisty.

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje środek odwoławczy do właściwego Wojewody.

Utrata dowodu osobistego

Komórka 

realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Wymagane 

dokumenty

Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

Dokumenty do

pobrania

-

Opłaty

Bez opłaty

Miejsce złożenia

dokumentów

Organ dowolnej gminy lub dowolna placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej

Czas załatwienia

sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa 

prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2023 r. poz. 2798).

Uwagi

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie, osobiście w organie dowolnej gminy na terenie kraju.

Zgłoszenia można dokonać:
- osobiście w ogranie dowolnej gminy,
- na piśmie utrwalonym w postaci elektroniczne, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufany, w organie gminy, który wydał dowód osobisty,
- za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (strona gov.pl).

W wyniku osobistego zgłoszenia utraty do organu gminy, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

W przypadku zgłoszenia w pozostałej formie zaświadczenie wydaje się na żądanie strony.

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, fakt ten zgłasza niezwłocznie dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

Powiadom znajomego