Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Komórka 

realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane 

dokumenty

Wniosek, tytuł prawny do lokalu do wglądu

Dokumenty do

pobrania

Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Miejsce złożenia

dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli

aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

Czas załatwienia

sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia

Podstawa 

prawna

- art. 35 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191, ze zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.)

Uwagi

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.Załączniki: