Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191), nałożyła na zamawiających w rozumieniu przepisów wskazanej ustawy obowiązek posiadania konta w systemie informatycznym umożliwiającym odbiór od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.

Wskazane wyżej dokumenty przesyłane są do zamawiających poprzez system informatyczny zwany platformą.

Operatorem platformy dla Miasta Inowrocławia jest PEF Expert.

Z zasadami funkcjonowania oraz korzystania z platformy można zapoznać się na stronie https://efaktura.gov.pl

Zgodnie z art. 4 ustawy zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy. Wykonawca natomiast nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy.

Obsługą platformy w Urzędzie Miasta Inowrocławia zajmuje się Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli.