Prezydent Miasta Inowrocławia:
Ryszard Brejza
Kancelaria Prezydenta:
pokój nr 112
aleja Ratuszowa 36,
88–100 Inowrocław
Tel.: (+48) 52 35 55 333 
            52 35 55 279 
            52 35 55 277
Fax:  (+48) 52 35 55 255
e-mail: prezydent@inowroclaw.pl

 

Przedmiot działalności i kompetencje Prezydenta Miasta Inowrocławia:
Prezydent Miasta Inowrocławia jest organem władzy publicznej. Wykonuje zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
·         przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia,
·         określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał,
·         gospodarowanie mieniem komunalnym,
·         wykonywanie budżetu,
·         zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
·         wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
·         określanie w regulaminie organizacyjnym organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Inowrocławia,
Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Inowrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Prezydent może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta Zastępcom Prezydenta oraz Sekretarzowi Miasta.
Prezydent jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.