Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. 

            Ustawodawca w art. 5 ustawy ograniczył to prawo tylko ze względu na: 

- tajemnicę państwową, 

- tajemnicę służbową, 

- tajemnicę statystyczną, 

- tajemnicę skarbową,

- ochronę prywatności, 

- tajemnicę przedsiębiorcy i inne.

            Artykuł 10 ust. 1 stanowi, że każda informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego przesłany do Urzędu Miasta Inowrocławia lub złożony w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli - parter Ratusza- kancelaria ogólna. 

            Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez "zbędnej zwłoki" nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Jeżeli jest to niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. 

            Jeżeli informacja może zostać przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. 

            Urząd Miasta Inowrocławia może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób określony we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

            Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku. Jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację o wysokości nałożonej opłaty.

Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.