Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Ustawodawca w art. 5 ustawy ograniczył to prawo tylko ze względu na: * tajemnicę państwową, * tajemnicę służbową, * tajemnicę statystyczną, * tajemnicę skarbową, * ochronę prywatności, * tajemnicę przedsiębiorcy i inne. Artykuł 10 ust. 1 stanowi, że każda informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego przesłany do Urzędu Miasta Inowrocławia lub złożony w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli - parter Ratusza- kancelaria ogólna. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez "zbędnej zwłoki" nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Jeżeli jest to niemożliwe urzędnik powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeżeli informacja może zostać przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. W przypadku żądania udzielenia informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art. 15 ust.1).Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku. Jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację oraz zostanie obciążony kosztami. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa (art. 23) przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności wobec tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępni informacji.