Rodzaj sprawy Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wymagane dokumenty Wniosek winien zawierać oznaczenie właściciela urządzenia, miejsce lokalizacji urządzenia (ulica), rodzaj robót.
Do wniosku należy dołączyć: 
1)plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem – 2 egzemplarze,
W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel reklamy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Dokumenty do pobrania  
Miejsce złożenia dokumentów Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.

Opłaty

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Termin i sposób załatwienia Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna Art. 39 ust. 3 i 3a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923)

Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Załączniki:

Wniosek