Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wymagane
dokumenty

1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo
3. kopia orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
4. kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego może uwierzytelnić organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu).

Dokumenty do
pobrania

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 

2. Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych 2020/2021 

3. Oświadczenie o nieodwoływaniu się od orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności 

4. Oświadczenie o przekazywaniu świadczeń na bankowe konto osobiste

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia
dokumentów

 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia al. Henryka Sienkiewicza 1
88-100 Inowrocław

Czas załatwienia
sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  organu wydającego decyzję.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (DZ.U. z 2017r., poz. 1466);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481) 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Uwagi

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego: od dnia 1 listopada 2019r. wynosi 215,84zł miesięcznie.


Przy ustalaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat (i nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego)
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

1) w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny po raz pierwszy

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2) w przypadku kontynuacji pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

a) złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

b) złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.Załączniki:

Oświadczenie o nieodwoływaniu się.doc
Harmonogram 2016 2017.docx
oświadczenie o przekazywaniu świadczeń na bankowe konto osobiste.doc
HARMONOGRAM 2020-2021 mały.pdf
Klauzula informacyjna SR od 4.01.2020.docx
wniosek ZP