Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Rodzaj sprawy Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo
kopia orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego może uwierzytelnić organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu).
Dokumenty do pobrania 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

2. Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych 2022/2023

3. Oświadczenie o nieodwoływaniu się od orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

4. Oświadczenie o przekazywaniu świadczeń na bankowe konto osobiste.

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega opłatom.
Miejsce złożenia dokumentów Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia al. Henryka Sienkiewicza 1 88-100 Inowrocław
Czas załatwienia sprawy Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  organu wydającego decyzję.
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 poz. 390).

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (DZ.U. z 2017r., poz. 1466).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
Uwagi Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego: od dnia 1 listopada 2019r. wynosi 215,84zł miesięcznie.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat (i nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego)
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:
1) w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny po raz pierwszy

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2) w przypadku kontynuacji pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:
a) złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
b) złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.