Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych              

Komórka 

realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy

Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych      

Wymagane 

dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Dokumenty do

pobrania

Wniosek o udostępnienie dokumentacji

Wniosek o udostępnienie danych

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych 31 zł

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Miejsce złożenia

dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich p.18

aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

Czas załatwienia

sprawy

Bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 7 dni.

Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wówczas do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia 

Podstawa 

prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r.w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 319),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.)

Uwagi

Do korzystania z udostępniania danych są uprawnione:

- organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Straży Marszałkowskiej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, sądy;

- inne podmioty, jeżeli wykażą interes prawny lub wykażą interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.Załączniki:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji
Wniosek o udostępnienie danych