Tryb rozpatrywania indywidualnych spraw - informacje ogólne.
Postępowanie administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wszczynane jest na żądanie strony np. poprzez złożenie podania, wniosku lub z urzędu. Podania, wnioski strona może składać pisemnie, telegraficznie,drogą elektroniczna, za pomocą faksu a także ustnie do protokołu. Wniesione podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres, treść żądania, jeżeli przepisy szczególne wymagają podania innych informacji winny one również znaleźć się w podaniu. 


Wszelkie żądania wszczęcia postępowania należy składać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli /parter Ratusza/, natomiast sprawy z zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia oraz Urzędu Stanu Cywilnego bezpośrednio w tych wydziałach. Wnoszący podanie ma prawo żądać potwierdzenia wniesienia podania, urzędnik zaś, ma obowiązek spełnić to żądanie. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia organowi podania lub wniosku. Jeżeli wniesione podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa urzędnik wzywa wnoszącego podanie do usunięcia w terminie siedmiu dni braków, ich nieusunięcie spowoduje, że podanie nie zostanie rozpatrzone. Podanie pozostawia się również bez rozpoznania jeżeli brak w nim adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu. 


Jeżeli podanie wniesiono do niewłaściwego organu, urzędnik prześle je do organu właściwego i powiadomi o tym stronę. Jeżeli zaś nie można ustalić na podstawie zawartych danych, który organ jest właściwy, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd, urząd zwraca je wnoszącemu z właściwym pouczeniem. Urzędnicy załatwiający sprawę nie mogą żądać zaświadczeń na potwierdzenie  faktów lub stanu prawnego znanych im z urzędu badź możliwych  do ustalenia na podstawie posiadanych ewidencji, rejestrów lub dokumentów urzędowych przedstawionych przez stronę do wglądu. 


Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ww. ustawy czyli czytelnych skanów lub zdjęć. W przypadku gdy kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłaty i kosztów postępowania. Dokumenty lub potwierdzenie uiszczenia opłaty i kosztów postępowania przechowywane są przez stronę lub innego uczestnika postępowania do czasu gdy decyzja kończąca postępowanie stanie się ostateczna.


Urzędnicy zobowiązani są do przestrzegania terminów załatwienia sprawy wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów szczególnych. Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, których stan faktyczny i prawny może być od razu wiarygodnie ustalony przy wszczęciu postępowania na podstawie istniejącego materiału dowodowego. Przestrzeganie ściśle wyznaczonych terminów załatwiania spraw zależy od tego, czy trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,a także od stopnia trudności załatwienia sprawy. Załatwienie takiej "trudnej sprawy " powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do omawianych wyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. 


O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, urzędnik zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin jej załatwienia. W każdym stadium postępowania strona może przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki lub odpisy. Strona może żądać uwierzytelnienia  sporządzonych odpisów z akt sprawy o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia. Odwołanie - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji - należy składać za pośrednictwem organu, który ją wydał np. prezydenta. Środki odwoławcze w sprawach z zakresu zadań własnych gminy rozpatruje  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, zaś w sprawach należących do zadań zleconych gminie - Wojewoda Kujawsko - Pomorski.