W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wersja strony w formacie XML


1.  Informacje ogólne


Zasady oraz tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określone zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz.1446).

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia,
- udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej  
  Miasta Inowrocławia,
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora
  publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
-  nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
-  została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej
   i   nie  zostały   określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty  
   za  ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku  takich  
   warunków  lub opłat,
-  będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej
    informacji określone,
-  została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw  
   określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami   
   sektora publicznego.

W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia, wnioskodawca wypełnia wniosek w postaci papierowej albo elektronicznej (wzór wniosku w załączniku). Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony  w terminie 14 dni, Miasto Inowrocław zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 2.  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego wytworzoną przez Miasto Inowrocław ma obowiązek:
- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora
  publicznego,
- poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Miasto Inowrocław nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji sektora publicznego, udostępnionych w postaci pierwotnej.

Miasto Inowrocław określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, przy wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. 


3. Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Miasto Inowrocław może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Czynnikami branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie są:
- koszty nakładu czasu pracy,
- koszty zużytych materiałów,
- koszty przekazania materiałów.

4. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

1) Sprzeciw
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Miasto Inowrocław o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Miasto Inowrocław, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego   wykorzystywania lub o wysokości opłat.        

2) Odwołanie
Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

3) Skarga
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
  otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
  z odpowiedzią na skargę.
 


Pobierz w formacie .pdf:
wniosek w formacie .pdf

Pobierz w formacie .doc:
wniosek w formacie .doc

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane