Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2021 r. do 31.12.2020 r.

Symbolem "A" oznaczono wyniki objęte akredytacjąSymbolem "-" oznaczono wyniki nieobjęte akredytacjąSymbolem "Z" oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 9773/2020 z 25.11.2020 r. przez Państwowego [...]

Obwieszczenie o uchwaleniu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o podjęciu przez Radę Miejską Inowrocławia Uchwały nr XXIV/245/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”. [...]

Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2019

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z 2018 r. wprowadziła artykuł 28 aa, który zobowiązuje organ wykonawczy, czyli Prezydenta Miasta Inowrocławia, do corocznego przedstawienia Radzie Miejskiej Inowrocławia, w terminie do dnia 31 maja, [...]

Informacja o gminnej ewidencji zabytków

  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych. W związku z powyższym, [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia”, której przygotowanie jest sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu [...]

Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.07.2019 do 31.12.2019)

WskaźnikJednostka stężeniaNorma WartośćMetoda badawcza- ZBarwamg/l PtBNZ 1*5PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 Metoda DA ZOdczyn pH-6.5-9.57,4PN-EN ISO 10523:2012A Z Jon Amonowymg/l0,50,17PN-ISO 7150:2002A ZAzotynymg/l0,5 2*< 0,02PN-EN [...]

Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu [...]

Raport o stanie miasta Inowrocławia za 2018 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta Inowrocławia przedstawia „Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2018”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku 2018, [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Magazynowej w Inowrocławiu"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2019 r., znak WOO.420.227.2018.ADS.19 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przyjęciu  dokumentu: ,,Analiza kosztów i korzyści związanych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Inowrocław”. Analiza została [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o konsultacjach

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu: ,,Analiza kosztów i korzyści związanych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Inowrocław”. [...]

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 30.06.2018r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Inowrocław i Inowrocław na okres 3 lat obowiązująca od dnia 30.06.2018 r. zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki [...]

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych w Inowrocławiu"

Miasto Inowrocław informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w Al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych [...]

metryczka