Od 2010 r. do 2014 r.

Od 2010 r. do 2014 r.

Kontrola nr 10/2014

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  [...]

Kontrola nr 9/2014

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy w zakresie:1) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz [...]

Kontrola nr 8/2014

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z [...]

Kontrola nr 7/2014

Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykonywania wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu [...]

Kontrola nr 6/2014

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie ochrony drzew w procesach inwestycyjnych w miastach [...]

Kontrola nr 5/2014

Kontrola przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w zakresie  wykonywania przez strażników Straży Miejskiej Inowrocławia czynności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych pod [...]

Kontrola nr 4/2014

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym [...]

Kontrola nr 3/2014

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2013 na realizacje zadania publicznego pn. „Organizacja XVIII [...]

Kontrola nr 2/2014

Kontrola przeprowadzona przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2013 na realizacje zadania publicznego pn. „Akcja Sprzątania [...]

Kontrola nr 1/2014

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Bydgoszczy  w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Inowrocławia [...]

metryczka