zamówienie na:

Przebudowa części poddasza budynku administracji publicznej na cele biurowe przy ul. Roosevelta 33 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 534624-N-2018 z dnia 21.03.2018

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.23.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz ( cena – 60%, skrócenie terminu wykonania – 20%, gwarancja jakości – 20%) oferta nr 1 została oceniona jako najkorzystniejsza. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.