W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wersja strony w formacie XML
Komórka
realizująca

Wydział Oświaty i Sportu

Rodzaj sprawy
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Wymagane
dokumenty
Wniosek z załącznikami:

- graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu     i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,                      e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

- instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej, a w przypadkach określonych w art. 25 ust. 1a niezwłocznie),

- terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

- informację o:
a)  liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących,
b)  przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c)  liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby  informacyjnej. Liczebność służby porządkowej  oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób: przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej,
- informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

- informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie  masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
- informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
- harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

- opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,  dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i Państwowego Inspektora Sanitarnego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej, a w przypadkach określonych w art. 25 ust. 1a niezwłocznie).
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Opłaty
Opłata skarbowa z tytułu wydania zezwolenia 82 zł
Opłatę można uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia,
- na rachunek bankowy:
PKO BP 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku, a potwierdzenie dokonania opłaty stanowi załącznik do wniosku.
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia, aleja Ratuszowa 33
- I piętro - pokój 20, telefon: 052 35 55 309
Czas załatwienia
sprawy
Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy,     a w przypadkach określonych w art. 25 ust. 1a, nie później niż na 14 dni.                      
Prezydent Miasta Inowrocławia wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
Uwagi
---

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane