.


Nabór ławników na kadencję 2020-2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.  W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zwrócił się do Rady Miejskiej w Inowrocławiu z prośbą o dokonanie wyboru ławników:
 
- do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych 19 ławników, w tym 9 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu),
- do  Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych 5 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy).
 
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
 
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;jest nieskazitelnego charakteru;ukończył 30 lat;jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;nie przekroczył 70 lat;jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
 
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;adwokaci i aplikanci adwokaccy;radcy prawni i aplikanci radcowscy;duchowni;żołnierze w czynnej służbie wojskowej;funkcjonariusze Służby Więziennej;radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:
 
- prezesi właściwych sądów;
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
 
Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w:
 
Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 (parter) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 730 do 1530 oraz we wtorki w godzinach od 730 do 1700, a także na stronach internetowych Urzędu: www.inowroclaw.pl , www.bip.inowroclaw.pl.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.                      
Uwaga! dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.                               
Uwaga! dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.                                                 
Uwaga! dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544),  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Uwaga! dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia należy również dołączyć:
 
- listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszone jako pierwsze na liście).
 
W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia należy również dołączyć:
 
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata.
Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z wymaganymi dokumentami, przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Inowrocławia przy
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 (Biuro Rady Miejskiej –I piętro, pokój
nr 109) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. 
Decyduje data wpływu do urzędu.
 
Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać pod numerami telefonów:
 
tel.:      52 35 55 223,      52 35 55 293.

OPŁATY:
 
- Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa; - Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
- Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Postawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. 2019 poz. 52, z późn. zm.)
 
Wytworzył: Maria Legwinska (30 maja 2019)
Opublikował: Justyna Gaczkowska (12 czerwca 2015, 12:48:42)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Bardzińska (12 czerwca 2019, 09:14:51)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6044

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij