Wydawanie zezwoleń w kategorii I (i wpisów) na przejazd pojazdu nienormatywnego (na okres 1 miesiąca/6 miesięcy/12 miesięcy)


Rodzaj sprawy
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ W  KATEGORII I (I WPISÓW) NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO
(na okres 1 miesiąca/6 miesięcy/12 miesięcy)
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I wraz z podaniem ilości wypisów - odpowiadającej ilości (liczbie) pojazdów nienormatywnych i okresu obowiązywania zezwolenia (miesiąc / 6 miesięcy / 12 miesięcy),
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje osobiście wnioskodawca, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli,
stanowisko nr 3,
al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław

Opłaty
Wysokość opłaty stanowi iloczyn ilości wypisów i stawki za wydanie zezwolenia zgodnie z poniższym schematem: 
50 zł  x ilość wypisów – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
100 zł  x ilość wypisów – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
200 zł  x ilość wypisów – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Konto do wpłat: Bank PKO SA rachunek
nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Podstawa prawna
Art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1990)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne informacje
- wysokość kary za brak zezwolenia kategorii I – 1500 zł,
- w przypadku nie wydania zezwolenia (decyzja negatywna) zwraca się wniesioną opłatę;

Załącznik
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (18kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014, 14:59:54)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (7 stycznia 2020, 11:38:49)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1143