Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoRodzaj sprawy
ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
Wymagane dokumenty
Wniosek winien zawierać oznaczenie właściciela urządzenia, miejsce lokalizacji urządzenia (ulica), rodzaj robót.
Do wniosku należy dołączyć: 
1)plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem – 2 egzemplarze,
W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel reklamy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.

Opłaty

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna
Art. 39 ust. 3 i 3a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacje

Załączniki
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami (27kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014, 09:57:37)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (7 stycznia 2020, 11:49:50)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1850