Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


Rodzaj Sprawy
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM ORAZ NALICZENIE OPŁATY ROCZNEJ ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE ZWIĄZANEJ Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO( Z WYJĄTKIEM: REKLAM,OBIEKTÓW I STOISK HANDLOWYCH ORAZ ZAJĘCIA NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI)
Wymagane dokumenty
Wniosek winien zawierać oznaczenie właściciela wbudowanego urządzenia, miejsce planowanych robót, rodzaj robót, rodzaj zajętego elementu pasa drogowego, termin zajęcia, rodzaj urządzenia, datę wbudowania urządzenia, powierzchnię rzutu poziomego wbudowanego urządzenia,  oznaczenie wykonawcy zakresu rzeczowego, oznaczenie wykonawcy robót drogowych, oznaczenie osoby odpowiedzialnej za teren budowy oraz prawidłowe oznakowanie . Do wniosku należy załączyć:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
2) projekt czasowej organizacji ruchu drogowego, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem – Starostę Inowrocławskiego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
3) informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej albo oświadczenie o realizacji robót na podstawie art.29a z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. poz. 1409, ze zm.)
5) harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót,
6) uzgodnienie projektu budowlanego, w przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej, na podstawie pozwolenia na budowę.
7) pełnomocnictwo właściciela urządzenia o ile nie jest on jednostką składającą projekt.
8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu
    stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,ul. Prezydenta F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.
Opłaty
Podstawą ustalenia opłat jest Uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXIII/287/2004 z dn. 28 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 24, poz. 170 ze zm.).
1) za zajęcie: chodnika, ścieżki rowerowej, pobocza, zatoki autobusowej i parkingowej
    – 2,00 za 1 m² za każdy dzień zajęcia,
2) za zajęcie jezdni (pieszojezdni) bez względu na rodzaj nawierzchni do 20 % 
     szerokości – 3,00 za 1 m² za każdy dzień zajęcia,
3) za zajęcie jezdni (pieszojezdni) bez względu na rodzaj nawierzchni od 20 % do 50 %    
     szerokości – 4,00 za 1 m² za każdy dzień zajęcia,
4) za zajęcie jezdni (pieszojezdni) bez względu na rodzaj nawierzchni powyżej 50 %   
     szerokości – 6,00 za 1 m² za każdy dzień zajęcia,
5) inne elementy pasa drogowego – 1,50 za 1 m² za każdy dzień zajęcia,
6) 8,00 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz                    
    centralnego ogrzewania, umieszczonych w poprzek pasa,
7) 5,00 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz    
    centralnego ogrzewania, umieszczonych wzdłuż pasa,
8) 12 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego urządzeń telekomunikacyjnych, gazowych i 
    energetycznych, umieszczonych w poprzek pasa,
9) 20,00 zł za 1 m² powierzchni rzutu poziomego urządzeń telekomunikacyjnych, gazowych 
     i energetycznych, umieszczonych wzdłuż pasa.


Termin i sposób złożenia
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej,
w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna
Art. 40 ust. 1 i 2, pkt. 1 i 2, ust. 3, 4, 5, 11, 13, 13a i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1440 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.).
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
W przypadku zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia nie związanego
z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego bez zezwolenia, Zarządca drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne
w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Załączniki
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz o naliczenie opłoty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (39kB) word

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (18kB) word

Wytworzył: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014, 09:10:35)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (28 maja 2018, 11:35:31)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2961

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij