Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonego użytkownika na prawach wyłączności


Rodzaj sprawy
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA PRZEZ OKREŚLONEGO UŻYTKOWNIKA NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI  NP. KONTENERY, EKSPOZYCJA TOWARU PRZED PUNKTEM HANDLOWYM, IMPREZY O CHARAKTERZE HANDLOWYM,PROMOCYJNYM, STOISKA HANDLOWE (Z WYŁĄCZENIEM HANDLU OKOLICZNOŚCIOWEGO PRZY CMENTARZACH W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH)
Wymagane dokumenty
We wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia), powierzchnię, termin zajęcia.
Do wniosku należy dołączyć:
1) plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500 z oznaczeniem lokalizacji
2) projekt graficzny.
W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel obiektu, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli,
stanowisko nr 3,
ul. Prezydenta F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.


Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego drogi kategorii gminnej na wyłączność pobiera się opłatę w wysokości 0,40 zł za 1 m² powierzchni zajętego terenu za każdy dzień.
Podstawą naliczenia opłaty jest Uchwała nr XXIII/287/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 24, poz. 170  tekst jednolity z późn. zm.)

Wpłaty z tytułu opłat drogowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia w Banku PKO BP S.A.
nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Wydanie zezwolenia bądź odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna
Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096);

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne informacje
Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi lub zajęcie z przekroczeniem terminu bądź powierzchni określonej w zezwoleniu Zarządca drogi pobiera  karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.

Załączniki
wniosek o wydanie zez. na zajęcie pasa dr. do wyłącznego korzystania przez okr. uż. (kontenery, ekspozycja itd.) (30kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (18kB) word


Wytworzył: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (25 czerwca 2014, 08:07:26)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (11 lutego 2019, 09:21:54)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1876

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij