Zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Rodzaj sprawyZezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym drogi gminnej
Wymagane
dokumenty
We wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub  nazwę
i siedzibę podmiotu  występującego o lokalizację reklamy lub zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia (rodzaj reklamy), powierzchnię, termin zajęcia.
Do wniosku należy dołączyć:
1) plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500
z oznaczeniem lokalizacji reklamy;
2) projekt graficzny reklamy.
Dodatkowo do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dołącza się oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej tj. Staroście  Inowrocławskiemu w przypadku reklamy umieszczanej na obiekcie budowlanym lub trwale związanej z gruntem.
W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel reklamy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia,
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
Opłaty1) reklama  umieszczana na obiekcie budowlanym
– 0,60 zł za 1m² powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego,
2) pozostałe reklamy
– 1,50 zł za 1 m² powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego.

Podstawą ustalenia opłaty jest Uchwała nr XXIII/287/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 24, poz. 170  tekst jednolity z późn. zm.)

Wpłaty z tytułu opłat drogowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia w Banku PKO BP S.A.
nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Termin i sposób załatwieniaRozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Wydanie zezwolenia bądź odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Podstawa prawnaArt. 39 ust. 3, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2068) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacje
Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację reklamy (w przypadku reklam umieszczanych na obiekcie budowlanym lub trwale związanych z gruntem), przed faktycznym umieszczeniem reklamy, należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi, przekroczenie terminu lub powierzchni zajęcia określonej w decyzji skutkuje wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty.
Przed upływem terminu określonego w zezwoleniu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnej decyzji lub umowy albo przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu i poinformować o tym fakcie zarządcę drogi.
Załączniki Wniosek na lokalizację reklamy w pasie drogowym (25kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy (29kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014, 12:50:05)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (7 stycznia 2020, 11:31:01)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1761