Reklama w pasie drogowym

Komórka realizująca Wydział Dróg i Transportu
Rodzaj sprawy Reklama w pasie drogowym
Wymagane
dokumenty
We wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu  występującego o lokalizację reklamy lub zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia (rodzaj reklamy), powierzchnię, termin zajęcia. Do wniosku dołącza się: plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500 z oznaczeniem lokalizacji oraz projekt graficzny reklamy. Dodatkowo do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dołącza się oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej tj. Staroście  Inowrocławskiemu
w przypadku reklamy umieszczanej na obiekcie budowlanym lub trwale związanej z gruntem. W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel reklamy do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).
Dokumenty do
pobrania
Lokalizacja reklamy w pasie drogowym (25kB) word
Zajęcie pasa drogowego-reklama (29kB) word
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (18kB) word
Opłaty Drogi kategorii gminnej:.
a) reklama  umieszczana na obiekcie budowlanym – 0,60 zł za 1m² powierzchni reklamy
za każdy dzień zajęcia pasa drogowego,
b) pozostałe reklamy – 1,50 zł za 1 m² powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego.
Drogi wewnętrzne:
a) reklama  umieszczana na obiekcie budowlanym – 0,50 zł netto za 1m² powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego,
b) pozostałe reklamy – 1,00 zł netto za 1 m² powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego.
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
ul. Prezydenta F. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.
Cas załatwienia
sprawy
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Wydanie zezwolenia bądź odmowa jego wydania następuje
w drodze decyzji administracyjnej (drogi kategorii gminnej). W przypadku dróg wewnętrznych zezwolenie następuje w drodze umowy cywilno – prawnej.

Tryb odwoławczy Drogi kategorii gminnej: w sprawie przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Drogi wewnętrzne: sprawy mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Miasta.
Podstawa prawna Drogi kategorii gminnej: art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1440 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.); podstawą ustalenia opłaty jest Uchwała nr XXIII/287/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 24, poz. 170  tekst jednolity z późn. zm.) 

Uwagi Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację reklamy (w przypadku reklam umieszczanych
na obiekcie budowlanym lub trwale związanych z gruntem), przed faktycznym umieszczeniem reklamy, należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi, przekroczenie terminu lub powierzchni zajęcia określonej w decyzji skutkuje wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty.
Przed upływem terminu określonego w zezwoleniu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnej decyzji lub umowy albo przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu
i poinformować o tym fakcie zarządcę drogi.

Wytworzył: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Bartoszak (24 czerwca 2014, 12:50:05)

Ostatnia zmiana: Kamila Baranowska (28 maja 2018, 11:42:31)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1140

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij