Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Rodzaj sprawy Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
Wymagane
dokumenty
1. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2. W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydent Miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia - pobierz (26kB) word
Opłaty Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Miasta Inowrocławia. Wysokość opłaty, która wynosi 500,00 zł, określa uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
Miejsce złożenia
dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

Czas załatwienia
sprawy

Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia kończy się wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy  -
Podstawa prawna

- ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367)

Uwagi
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia:
1.1. Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
6) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL.
1.2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
1.3. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, Prezydent Miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
2.1. Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.
2.2. Zaświadczenie zawiera następujące dane:
1)   nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2)   datę i numer wpisu do rejestru;
3)   formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4)   nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5)   miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
3. Prezydent Miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
1)   podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
4. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1)   złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2)   nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości
w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3)  przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w ust. 1, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
5. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Miasta Inowrocławia. Wysokość opłaty, która wynosi 500,00 zł, określa uchwała
nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
6. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
7. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
8.1.  Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
8.2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 8.1., organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględniające te zmiany.Wytworzył: Wojciech Steinborn (23 czerwca 2014)
Opublikował: Wojciech Steinborn (23 czerwca 2014, 11:03:53)

Ostatnia zmiana: Wojciech Steinborn (24 czerwca 2014, 15:16:22)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1078

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij