Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL  

UWAGA
Od 1 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Inowrocławia udostępnia dane jednostkowe uprawnionym organom wymienionym w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności również z rejestru PESEL          
Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL     
Wymagane 
dokumenty
Wniosek o udostępnienie danych, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny, dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (225kB) pdf
Opłaty
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych 31 zł
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 7 dni.
Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wówczas do 30 dni.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia 
Podstawa 
prawna
-rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w spawie   określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)
Uwagi
Podmioty wskazane w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.) są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie.
Przez dane jednostkowe należy rozumieć udostępnienie danych dotyczących jednej osoby bądź też imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. umowy, wezwania do zapłaty, faktur, wyrok sądowy itp).
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (23 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (23 czerwca 2014, 18:59:47)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 września 2020, 09:22:26)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12236