Zgromadzenia

Zgromadzenia

Uwaga: 2 kwietnia 2017 r. weszły w życie nowe zasady organizowania zgromadzeń. Odległość między dwoma zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 metrów. Znowelizowana ustawa daje także możliwość otrzymywania zgody na zgromadzenia cykliczne.
Rodzaje zgromadzeń:
1. Zwykłe - podlegające zgłoszeniu w organie gminy - Prezydentowi Miasta Inowrocławia;
2. Uproszczone (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) - podlegające zgłoszeniu  w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, tel. 52 349 77 77, e-mail: kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl;
3. Spontaniczne - nie podlegające zgłoszeniu;
4. Cykliczne - organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie, co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, pod warunkiem, że odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu upamiętnienie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. Organizator składa wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zorganizowanie zgromadzenia 
Wymagane 
dokumenty
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,
oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia wraz ze zdjęciem
Dokumenty do
pobrania
Zawiadomienie o zgromadzeniu (50kB) word
Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (28kB) word
 
Opłaty
Bez opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faxu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
e-mail: urzad@inowroclaw.pl
fax. 52 35 55 255
tel. 52 35 55 312
Czas załatwienia
sprawy
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu.
W przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia nie później niż na 
96 godzin przed datą zgromadzenia, jeżeli:
1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie 
   narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel
   zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu
   w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć
   w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13,
3.zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a.
Tryb odwoławczy
Bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 631)

Uwagi
Przewodniczący zgromadzenia pobiera przygotowany identyfikator.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków
    wyznaniowych.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (23 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (23 czerwca 2014, 09:00:14)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (7 stycznia 2020, 08:56:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1887