Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej
Wymagane 
dokumenty
Wniosek, tytuł prawny do lokalu do wglądu
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (36kB) word
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia
Podstawa 
prawna
-art. 35 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności        (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego          (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.   poz. 1000, ze zm.)

Uwagi

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego     i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 20:45:56)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 09:50:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3629