Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Wydanie dowodu osobistego
Wymagane 
dokumenty
Wniosek wraz z załącznikami:
-jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię   o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą w/wym. wymogi,
- skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych,
- dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (729kB) word
Opłaty
Bez opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Organ dowolnej gminy
Czas załatwienia
sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332, ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2020 r. poz. 31),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).
Uwagi
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, za wyjątkiem małoletniego oraz osoby ubezwłasnowolnionej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy drukować dwustronnie.

Utrata dowodu osobistego

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Wymagane 
dokumenty
Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
Dokumenty do
pobrania

-

Opłaty
Bez opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Organ dowolnej gminy lub dowolna placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej
Czas załatwienia
sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2020 r. poz. 31).

Uwagi
Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego dokonuje się w organie dowolnej gminy lub dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej w organie gminy, który wydał dowód osobisty, natomiast w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu.
Potwierdzeniem głoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest wydanie zaświadczenia.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 19:34:38)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 09:52:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29784