Zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Wymagane 
dokumenty
Wniosek, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dowód osobisty, tytuł prawny do lokalu  do wglądu.
Złożenia wniosku można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. W tym przypadku należy dołączyć do wniosku dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.
Dokumenty do
pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia (19kB) word
Pełnomocnictwo (38kB) word
Opłaty
Opłata skarbowa:
-za wydanie zaświadczenia - 17 zł
-za wydanie formularza wielojęzycznego - 17 zł
-za dane osoby zmarłej do sporządzenia aktu dziedziczenia nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich  p. 13
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Niezwłocznie, nie dłużej niż 7 dni 
Tryb odwoławczy
Przysługuje do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia w terminie 7 dni za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.   poz. 1000, ze zm.),
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz 860),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.)
Uwagi
Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa lub może być dokonane przez pełnomocnika. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną zaświadczenie przekazywane jest profilem zaufanym e-Puap.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 19:10:29)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 10:22:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4157