Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej i ich rodzin

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin
Wymagane 
dokumenty
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego, tytuł prawny do lokalu do wglądu, wiza, a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy dotyczącej zniesienia wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP albo zgody na pobyt tolerowany.
Członek rodziny obywatela UE nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.
W przypadku zgłoszeń przez pełnomocnika przedkłada się pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Dokumenty do
pobrania
Zgłoszenie pobytu czasowego (219kB) pdf
Pełnomocnictwo (38kB) word
Opłaty
Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich, p.13
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019r.    poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego          (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.             poz. 1000, ze zm.)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411, ze zm.)

Uwagi
Czynność dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika. 
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o  zameldowaniu na pobyt czasowy (art. 32 ust. 2 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.). Zgodnie z rt. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 
Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 30 dni.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 18:04:41)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 09:54:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2142