Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Wymagane 
dokumenty
Formularz zgłoszenia pobytu stałego, tytuł prawny do lokalu do wglądu, do wglądu: karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgodę na pobyt ze względów  humanitarnych, ochronę uzupełniającą lub nadanie statusu uchodźcy w RP, dokument "zgody na pobyt tolerowany" albo zezwolenie        na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.           W przypadku obywatela państwa członkowskiego UE - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Członek rodziny obywatela UE nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE  - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Przy zameldowaniu przez pełnomocnika  - pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Dokumenty do
pobrania
Zgłoszenie pobytu stałego (223kB) pdf
Pełnomocnictwo (38kB) word
Opłaty
Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich  p.13
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
-
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego          (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.             poz. 1000, ze zm.)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r. poz. 2411, ze zm.)

Uwagi
Potwierdzeniem czynności jest wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania (art. 32 ust. 1 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)  
Czynność meldunkową dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika najpóźniej w 30 dniu od dnia zamieszkania.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 17:54:30)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 09:55:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2170