Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP
Wymagane 
dokumenty
Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia pobytu czasowego, dowód osobisty lub paszport, tytuł prawny do lokalu do wglądu. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożliwości ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
Dokumenty do
pobrania
Zgłoszenie pobytu czasowego (219kB) pdf
Pełnomocnictwo (38kB) word
Oświadczenie (26kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia (18kB) word
Opłaty
Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich  p.13
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r.   poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego          (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411, ze zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.)

Uwagi
Czynność zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się osobiście, przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (art. 32 ust. 2 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.) wydaje się zaświadczenie na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 15:57:42)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 10:07:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2946